Foto: Helmut Presser
© 2009 AHO-Bayern e.V.
© 2009 AHO Bayern (Webmaster)